Naše hodnoty

Naše hodnoty

V súlade s človekom a prírodou

Už naše firemné motto "V súlade s človekom a prírodou" - zdôrazňuje hodnoty, ktoré zásadne ovplyvňujú firemné ciele Weledy. Všetky naše aktivity vychádzajú v ústrety požiadavkám našich zákazníkov, spolupracovníkov a partnerov, odráža sa v nich láska a rešpekt k prírode.

V súlade s človekom

Spravodlivé zaobchádzanie so zákazníkmi, obchodnými partnermi a dodávateľmi. Transparentnosť a neustála komunikácia sú základom pre vzájomnú úspešnú spoluprácu. To je základ, na ktorom stoja obchodné vzťahy Weledy na celom svete.

Partnerský vzťah medzi vedením firmy a zamestnancami. Naši zamestnanci sú informovaní o chode firmy a jej štruktúre a preberajú zodpovednosť za svoje úlohy. Vďaka tomu sa môžu podieľať na rozhodovaní v oblasti, za ktorú sú zodpovední. Aktívna účasť všetkých zamestnancov je zdrojom inovácií pre rozvoj firmy.

Kultúrna rôznorodosť ako inšpirácia. Weleda je zastúpená v mnohých krajinách celého sveta. Tým vzniká kultúrna rôznorodosť, ktorá je vo firme vnímaná ako inšpirujúci a posilňujúci prvok.

V súlade s prírodou

Vysoké štandardy v ekológii. Prírodné zdroje sú limitované a musia byť zachované. Starostlivosť, láska a rešpekt k prírode zaväzujú Weledu, aby brala túto zodpovednosť vážne. Konať trvalo udržateľne pre nás znamená starať sa o prírodné zdroje a zachovávať ich.

Všestranná kvalita

Prírodné suroviny pre výrobky Weledy sú spracovávané sofistikovanými a citlivými výrobnými postupmi tak, aby mohli jednotlivé substancie a účinné látky plne rozvinúť svoj charakter. V antropozofii vedie celostný pohľad na človeka, t.j. na telo, dušu a ducha, k rozšírenému porozumeniu prírodným substanciám a súvislostiam ich účinkom - tým je širšie aj vnímanie kvality. Toto vnímanie kvality je ovplyvnené aj pohľadom na Zem, ktorá je videná ako žijúci organizmus prepojený s vesmírom.

Výsledné produkty majú hlboký a komplexný účinok a ich používanie prináša mimoriadny pocit celkovej harmónie. Neustály rozvoj vedeckých testovacích metód je zárukou vysokej kvality prípravkov Weleda.

Etické hospodárenie, ktoré pridáva hodnotu

Od svojho počiatku sleduje Weleda ciele, ktoré vychádzajú z jej základnej myšlienky. Naše prípravky sú zamerané na podporu človeka v jeho osobnom rozvoji, na udržiavanie, podporu a obnovenie jeho zdravia a na jeho úsilie o dosiahnutie fyzickej pohody a vyváženého životného štýlu. Táto firemná filozofia určuje ekonomický prístup Weledy a zostane hlavnou zásadou pre naše budúce aktivity. Weleda ponúka svoje služby za ceny, ktoré okrem posilnenia jej financovania berú do úvahy oprávnené záujmy odberateľov, dodávateľov a investorov.