Oficiálne pravidlá súťaže „Hrejivá starostlivosť s Weledou“

Oficiálne pravidlá súťaže „Hrejivá starostlivosť s Weledou“

Oficiálne pravidlá súťaže „Hrejivá starostlivosť s Weledou“

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže „Hrejivá starostlivosť s Weledou“ (ďalej len „Súťaž“):

  1.     Usporiadateľ a organizátor Súťaže

1.1  Usporiadateľom a organizátorom Súťaže je spoločnosť WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, IČO: 36060909, so sídlom Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložke 3981(ďalej len „WLD“). Táto propagačná akcia (Súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Instagram.

 

  1.     Termín a miesto konania Súťaže

2.1  Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 08. 10. 2019 do 11. 10. 2019vrátane.

2.2  Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram, a to výhradne prostredníctvom webovej stránky https://www.instagram.com/weledask/, na ktorej sa nachádzajú oficiálne stránky WLD na Instagrame (ďalej len „IG WLD SK“).

 

  1.     Základné princípy Súťaže

3.1  Podmienkou účasti v Súťaži nie je kúpa tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.

3.2  Výhrou v Súťaži sú produkty značky WELEDA.

3.3  O výhre ani poradí v Súťaži nerozhoduje náhoda, ale o výhercovi rozhoduje 3-členná porota Usporiadateľa Súťaže, a to spôsobom ďalej tu stanoveným.

 

  1.     Účastníci Súťaže, podmienky účasti v Súťaži a jej priebeh

4.1  Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 16 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá má od (resp. v) okamihu registrácie do Súťaže, a ďalej po celý čas Súťaže až do okamihu vyrovnania výhier v Súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram, a ktorá je (resp. v) okamihu registrácie do Súťaže, a ďalej po celý čas Súťaže až do okamihu vyrovnania výhier v Súťaži fanúšikom stránky usporiadateľa Súťaže IG WLD SK, ak zároveň spĺňa ďalej uvedené podmienky Súťaže. 

4.2  Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci WLD a ďalších spoločností podieľajúcich sa na zaistení Súťaže a osoby k vyššie uvedeným osobám vo vzťahu osoby blízkej.

4.3  Podmienkou účasti v Súťaži je sledovanie účtu IG WLD SK na Instagrame, prihlásenie sa účastníkom Súťaže do svojho instagramového profilu a nahranie (uverejnenie) jeho prostredníctvom v čase konania Súťaže na sociálnu sieť Instagram odpovede účastníkom Súťaže na súťažnú otázku „Ako najradšej trávite jesenné večery?“zverejnenú usporiadateľom Súťaže na jeho profile IG WLD SK v rámci príspevku (postu) WLD o vyhlásení Súťaže; na túto súťažnú otázku odpovedá súťažiaci formou zverejnenia príspevku (komentára) pod príspevok (post) WLD o vyhlásení Súťaže. 

4.4  Nahraním príslušného komentára na profil IG WLD SK účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami Súťaže, zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi Súťaže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6týchto pravidiel.

4.5  V Súťaži budú vybraní 3 výhercoviaSúťaže. Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz, teda s jednou odpoveďou na súťažnú otázku.V prípade opakovanej účasti súťažiaceho sa na jeho ďalšie účasti už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované odpovede na súťažnú otázku nie je možné akokoľvek meniť či upravovať; táto úprava odpovede na súťažnú otázku sa považuje za novú odpoveď na súťažnú otázku a tým aj za opakovanú účasť v Súťaži (na tieto úpravy pôvodnej odpovede na súťažnú otázku sa tak neprihliada). Výhru v Súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu. Príspevky v rámci Súťaže je možné zo strany súťažiacich nahrávať až do 11. 10. 2019 do 23:59:59 hod. Každý jednotlivý súťažiaci sa smie Súťaže zúčastniť iba s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Instagram. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do Súťaže nahrané príspevky) zo Súťaže bez náhrady vyradený.

4.6  Výhercovia Súťaže budú vybraní porotou usporiadateľa Súťaže, ktorá zasadne najneskôr do 14 dní od skončenia Súťaže, pričom porota bude najmä hodnotiť originalitu a kreativitu príspevkovúčastníkov Súťaže a posudzovať aj úplné dodržanie pravidiel Súťaže. Rozhodnutie poroty je konečné, bez možnosti odvolania či iného opravného prostriedku.

4.7  Zo Súťaže budú vyradené príspevky, ktoré:

-   nezodpovedajú zadanej téme Súťaže;

-   vytvorila osoba, ktoré nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže;

-   obsahujú prvky násilia či pornografické prvky či sú inak v rozpore s dobrými mravmi;

-   nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám či zachycujú činnosti akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie;

-   majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;

-   obsahujú náboženský alebo politický podtext;

-   by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa Súťaže;

-   zmieňujú či obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.

-   v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie iných podmienok Súťaže.

4.8  O tom, či príspevok vyhovuje podmienkam Súťaže, rozhoduje výhradne usporiadateľ Súťaže.

4.9  Súťažný príspevok vytvára každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť a usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek náklady či škody, ktoré by ktorýmkoľvek osobám mohli vzniknúť v súvislosti s obstaraním či zverejnením príspevku. Usporiadateľ nie je zodpovedný taktiež za chybné doručenie alebo nedoručenie odpovede na súťažnú otázku na profil IG WLD SK.

 

  1.     Výhry v Súťaži

5.1  Porotou usporiadateľa Súťaže budú spôsobom uvedeným v týchto pravidlách vybraní 3 výhercovia, pričom každý z nich získa nasledujúce produkty značky WELEDA: Rakytníkový vyživujúci set, ktorý obsahuje Rakytníkový povzbudzujúci sprchový krém a Rakytníkový krém na ruky. 

5.2  Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane usporiadateľa nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

5.3  Podmienkou získania akejkoľvek výhry je dodržiavanie a splnenie podmienok týchto pravidiel súťažiacim. Táto Súťaž má povahu hry, a teda výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné prevádzať na iné osoby, nie je možné ich preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry v Súťaži prepadajú usporiadateľovi Súťaže.

5.4  Výhercovia budú s cieľom odovzdať výhru kontaktovaní organizátorom Súťaže najneskôr do 14 dní od vyhodnotenia Súťaže, a to prostredníctvom verejného komentára pod príspevok s vyhlásením Súťaže nahranej na sociálnej sieti Instagram. O odovzdaní výhry sa výhercovia s organizátorom Súťaže ďalej dohodnú prostredníctvom súkromných správ na sociálnej sieti Instagram. Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo sa nedostaví na prevzatie výhry v čase stanovenom s organizátorom Súťaže a/alebo ktorý v čase stanovenom organizátorom Súťaže nepreukáže splnenie podmienok účasti v Súťaži, stráca na výhru nárok. Organizátor Súťaže zároveň nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta správu od organizátora Súťaže alebo nebude na takú správu organizátora Súťaže reagovať v stanovenom termíne 14 dní od dátumu vyhlásenia víťazov; v takých prípadoch je organizátor Súťaže oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

5.5  Usporiadateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry takému výhercovi.

 

6.     Spracovanie osobných údajov

6.1  Zapojením sa do Súťaže (t. j. nahraním príslušného príspevku podľa týchto pravidiel) súťažiaci súhlasí s pravidlami tejto Súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

-   prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ Súťaže;

-   účelom spracúvania osobných údajov je realizácia Súťaže, vrátane jej organizácie, vedenia, vyhodnotenia, kontroly a odovzdania výhier;

-   právnym základom spracúvania je súhlas, ktorý je nutný na účasť v Súťaži (súhlas je možné kedykoľvek odvolať; v takom prípade však bude účasť súťažiaceho v Súťaži ukončená);

-   obdobie spracúvania osobných údajov je obdobie od okamihu zapojenia sa účastníka do Súťaže do uplynutia 3 mesiacov od skončenia Súťaže;

-   rozsah údajov: údaje z účtu súťažiaceho na Instagrame (meno, priezvisko, prípadne prezývka), údaje uvedené v odpovedi na správu usporiadateľa súťažiacemu o výhre podľa týchto pravidiel (meno, priezvisko, adresa) a ďalej údaje o zapojení sa do Súťaže (dátum a čas, IP zariadenia, z ktorého došlo k zapojeniu sa do Súťaže; súťažný príspevok, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia; údaj o veku nad 16 rokov).

-   ďalšie informácie o spracúvaní, vrátane informácií o právach a možnostiach ich uplatnenia, sú pre účastníkov Súťaže dostupné v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.

 

  1.     Prejavy osobnej povahy a licenčné oprávnenia

7.1  Účastníci zapojením sa do Súťaže (t. j. nahraním príslušného príspevku podľa týchto pravidiel) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ Súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11 a 12 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že je možné vytvárať a zverejňovať vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov Súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry v Súťaži), a to v čase, ktorý skončí uplynutím 3 rokov od ukončenia Súťaže.

7.2  Súťažiaci vyhlasuje, že príspevok vytvoril sám alebo má povolenie autora na jeho šírenie. Vyhlasuje taktiež, že akékoľvek osobnostné atribúty obsiahnuté v rámci príspevku sú získané so súhlasom osôb, ktorých sa týkajú, a tieto osoby súhlasia s jeho zverejnením. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že využitím príspevku v rozsahu a spôsobom opísaným v týchto podmienkach Súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb k takým príspevkom či k ich časti. V prípade, že sa v priebehu Súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti usporiadateľovi Súťaže alebo tretej osobe a zaväzuje sa tieto škody okamžite v plnom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla usporiadateľovi Súťaže alebo inej osobe akákoľvek škoda či ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.

7.3 Všetky príspevky nahrané na sociálnu sieť Instagram do Súťaže sa po jej ukončení stávajú majetkom usporiadateľa Súťaže, ktorý si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a v rozsahu podľa týchto pravidiel bez ďalšieho súhlasu účastníka Súťaže. Účastník Súťaže berie na vedomie, že zverejnený súťažný príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle usporiadateľa Súťaže a za také šírenie už usporiadateľ nezodpovedá.

7.4  V prípade, že príspevok nahraný účastníkom Súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu práva duševného vlastníctva (resp. ak bude taký predmet obsahovať), a to najmä predmety chránené autorským zákonom č. 185/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len „Predmety“), zapojením sa do Súťaže (t. j. nahraním príslušného príspevku podľa týchto pravidiel) účastník Súťaže bezplatne udeľuje a poskytuje usporiadateľovi Súťaže nevýhradné oprávnenie (licenciu) na použitie každého takého Predmetu, a to na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke usporiadateľa Súťaže, oficiálnych sociálnych profiloch usporiadateľa Súťaže či iných weboch, komunikačných kanáloch či materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa Súťaže v zmysle ich šírenia a použitia v médiách po celý čas trvania majetkových autorských práv k takému Predmetu a bez územného či účelového či množstvového obmedzenia. Usporiadateľ Súťaže je zároveň oprávnený v uvedenom rozsahu Predmety využiť samostatne alebo v spojení s Predmetmi iných súťažiacich či s ďalšími prvkami.

7.5  Zapojením sa do Súťaže súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že sú výhradne zodpovední za príspevok, a za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník Súťaže je povinný usporiadateľovi Súťaže uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takého porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

 

  1.     Záverečné ustanovenia

8.1  Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právne predpisy ani oprávnené záujmy usporiadateľa Súťaže.

8.2  Usporiadateľ si vyhradzuje právo urobiť rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia Súťaže, pozastavenia Súťaže, predčasného ukončenia Súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel Súťaže alebo pri obyčajnom podozrení z nedodržania pravidiel Súťaže, porušenia právnych predpisov, konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré je podľa posúdenia usporiadateľa Súťaže spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovania pravidiel fair play, alebo iného nevhodného správania zo strany súťažiaceho ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky Súťaže. Rozhodnutie podľa tohto článku je usporiadateľ Súťaže oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu Súťaže, a to až do okamihu odovzdania výhier. Ak dospeje napr. usporiadateľ k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnený rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo Súťaže aj po jej skončení.

8.3  Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

8.4  Zapojením do Súťaže berú súťažiaci zároveň na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi či vlastníkovi sociálnej siete Instagram, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Instagram sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.

8.5  Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich a Súťaž, vrátane týchto pravidiel, sa riadi právnym poriadkom Českej republiky s výnimkou článku 7, ktorý sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel Súťaže je k dispozícii na webovej adresewww.weleda.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na office@weleda.sk.

V Prahe dňa 07. 10. 2019

 

Tags: weleda